การจัดสอบทุกระดับมุ่งเป้าไปที่ความถูกต้องของผลการวัดและความโปร่งใสในการดำเนินงาน นำมาสู่ปรัชญาของการทำงานที่ว่า

"ความเที่ยงตรง ยุติธรรม โปร่งใส ใส่ใจงานบริการ”

การให้บริการทางวิชาการจัดสอบและประมวลผลการสอบ

การสร้างและพัฒนาแบบวัด แบบประเมิน แบบทดสอบ ตลอดจนเทคนิคการวัดประเมินผลเพื่อการคัดเลือกบุคคล

การพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในด้านเทคนิค วิธีการวัด การประเมินผล และการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้